WKKGZ In De Mondzorg

De WKKGZ, de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg, is een wet die van toepassing is op de gezondheidszorg. Deze wet is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van zorg en het verbeteren van de ervaring van de patiënt. In de mondzorgsector hebben tandartsen en andere mondzorgverleners ook te maken met de WKKGZ. In dit artikel zullen we bespreken wat de WKKGZ is, wat de rol van de mondzorgverleners hierin is en hoe incidentenregistratie via VanBernard kan helpen bij het naleven van de WKKGZ.

Inhoudsopgave

  1. Wat is de WKKGZ?
  2. Doel van de WKKGZ
  3. De rol van mondzorgverleners bij de WKKGZ
  4. Incidentenregistratie via VanBernard
  5. Klachtenregeling en geschilleninstantie via de KNMT
  6. De WGBO
  7. Rechten en plichten van patiënten
  8. Het belang van naleving van de WKKGZ voor mondzorgverleners
  9. Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is de WKKGZ?

De WKKGZ is een wet die van toepassing is op de gezondheidszorg en is van kracht sinds 1 januari 2016. Het doel van de WKKGZ is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het waarborgen van de veiligheid van de patiënt. Deze wet richt zich op de preventie van incidenten en het bevorderen van openheid over deze incidenten. Ook regelt de WKKGZ de manier waarop klachten en geschillen worden afgehandeld.

2. Doel van de WKKGZ

Het doel van de WKKGZ is het constant evalueren van het proces en daarmee het verbeteren van de geleverde kwaliteit van de zorg en de ervaring van de patiënt in de praktijk. De wet verplicht zorgaanbieders om een systematische werkwijze te hanteren om incidenten te registreren en te analyseren. Dit moet leiden tot verbetering van de zorg en preventie van incidenten.

3. De rol van mondzorgverleners bij de WKKGZ

Mondzorgverleners, waaronder tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten, hebben ook te maken met de WKKGZ. Zij zijn verplicht om incidenten te melden en te registreren en om een klachtenregeling en geschilleninstantie te hebben. Het doel hiervan is het voorkomen van incidenten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

4. Incidentenregistratie via VanBernard

In het systeem van VanBernard zit incidentenregistratie verwerkt, conform de WKKGZ. Dit betekent dat mondzorgverleners met VanBernard een gestructureerde werkwijze hebben om incidenten te registreren en te analyseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd en kunnen incidenten in de toekomst worden

voorkomen. VanBernard helpt mondzorgverleners bij het naleven van de WKKGZ en zorgt voor een gestroomlijnde werkwijze bij het registreren van incidenten.

5. Klachtenregeling en geschilleninstantie via de KNMT

Tandartsen hebben over het algemeen een klachtenregeling en geschilleninstantie via de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen. Dit betekent dat patiënten bij de KNMT terecht kunnen voor het indienen van een klacht of geschil over de geleverde mondzorg. De KNMT biedt hierbij ondersteuning aan beide partijen en tracht samen tot een oplossing te komen.

6. De WGBO

Samen met de WKKGZ hangt de WGBO, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, die ook de rechten en plichten regelt van de patiënten. De WGBO regelt onder andere het recht op informatie, het recht op toestemming voor behandelingen en het recht op inzage in het medisch dossier.

7. Rechten en plichten van patiënten

Patiënten hebben recht op goede en veilige zorg, waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situatie en wensen. Ze hebben het recht om geïnformeerd te worden over hun behandeling en om toestemming te geven voor de behandeling. Daarnaast hebben patiënten het recht op inzage in hun medisch dossier en het recht om een klacht in te dienen over de geleverde zorg.

8. Het belang van naleving van de WKKGZ voor mondzorgverleners

Het naleven van de WKKGZ is belangrijk voor mondzorgverleners omdat het zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van zorg en de patiëntervaring. Door incidenten te registreren en te analyseren, kunnen mondzorgverleners hun werkwijze verbeteren en incidenten in de toekomst voorkomen. Ook het hebben van een klachtenregeling en geschilleninstantie draagt bij aan een betere communicatie en relatie met de patiënt.

9. Veilig communiceren over patiëntgegevens

Het is belangrijk om bij communicatie over patiëntgegevens, ook als het een klacht betreft, veilig te communiceren met externe partijen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van ZorgMail, een veilige manier van communiceren in de zorgsector. Zo worden de privacy en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens gewaarborgd en kan er op een professionele en veilige manier gecommuniceerd worden met andere zorgverleners en instanties.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is de WKKGZ?

De WKKGZ is een wet die van toepassing is op de gezondheidszorg en is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van zorg en het verbeteren van de patiëntervaring.

2. Wat is de rol van mondzorgverleners bij de WKKGZ?

Mondzorgverleners zijn verplicht om incidenten te melden en te registreren en om een klachtenregeling en geschilleninstantie te hebben.

3. Wat is de WGBO?

De WGBO is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en regelt onder andere het recht op informatie, het recht op toestemming voor behandelingen en het recht op inzage in het medisch dossier.

4. Wat is de rol van VanBernard bij de WKKGZ?

VanBernard helpt mondzorgverleners bij het naleven van de WKKGZ door het bieden van een gestructureerde werkwijze bij het registreren van incidenten.

5. Wat is de rol van de KNMT bij de WKKGZ?

De KNMT biedt tandartsen een klachtenregeling en geschilleninstantie, waarbij patiënten terecht kunnen voor het indienen van een klacht of geschil over de geleverde mondzorg.

6. Waarom is naleving van de WKKGZ belangrijk voor mondzorgverleners?

Het naleven van de WKKGZ zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van zorg en de patiëntervaring. Door incidenten te registreren en te analyseren, kunnen mondzorgverleners hun werkwijze verbeteren en incidenten in de toekomst voorkomen.

7. Wat zijn de rechten en plichten van patiënten volgens de WGBO?

Patiënten hebben onder andere het recht op informatie, het recht op toestemming voor behandelingen en het recht op inzage in het medisch dossier.

8. Wat is het belang van incidentenregistratie voor mondzorgverleners?

Incidentenregistratie zorgt voor een gestructureerde werkwijze bij het registreren van incidenten, waardoor de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden en incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

In dit artikel hebben we besproken wat de WKKGZ is, wat de rol van mondzorgverleners hierin is en hoe incidentenregistratie via VanBernard kan helpen bij het naleven van de WKKGZ. Ook hebben we besproken wat de rol van de KNMT is en wat de rechten en plichten van patiënten zijn volgens de WGBO. Het naleven van de WKKGZ is belangrijk voor mondzorgverleners omdat het zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van zorg en de patiëntervaring. Door incidenten te registreren en te analyseren, kunnen mondzorgverleners hun werkwijze verbeteren en incidenten in de toekomst voorkomen. Het hebben van een klachtenregeling en geschilleninstantie draagt bij aan een betere communicatie en relatie met de patiënt en kan bijdragen aan het voorkomen van juridische conflicten.

9. Kan een patiënt een klacht indienen bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) als er geen klachtenregeling en geschilleninstantie aanwezig is?

Ja, als er geen klachtenregeling en geschilleninstantie aanwezig is kan een patiënt een klacht indienen bij de IGJ.

Als u meer informatie wilt over het gemakkelijk registreren van incidenten binnen VanBernard, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met een demonstratie over hoe dit kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de patiëntervaring in uw praktijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie en advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>